Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Nie wiemy tez i nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie wiemy też i nie potrafimy udowodnić, czy chory w stanie amentywnym halucynuje. Inkoherentne wypowiedzi chorego nie uprawniają do jakichkolwiek w tym kie- runku wniosków. Możemy sobie tylko wyobrazić, że zamącenie świadomości. osiąga tutaj ogromne rozmiary, uniemożliwiające choremu utrzymanie łączności intelektualnej lub uczuciowej. Z zachowania chorego można wnosić, że prze- żywa on niekiedy silny strach. N a bodźce zewnętrzne może nie reagować lub- reaguje gwałtownym podnieceniem psychoruchowym, bezradnym lękiem lub- wzruszeniem w rodzaju rozpaczy. Są jednak i spokojnie przebiegające epizody tego stanu psychotycznego, dochodzące nawet czasem do objawów usprawied- liwiających stare określenie amentia stuporosa. W takim stanie chory może• uporczywie milczeć (mutismus) lub wypowiadać cicho porozrywane logicznie, inkoherentne słowa lub zdania; przeważnie o cechach werbigeracji i persewe- racji. Wypowiedzi te chory czyni bez odpowiedniego afektu, tak że bardzo łatwo stan ten pomylić z katatonią. W piśmiennictwie opisuje się zresztą pod nazwą zespołu amentywnego lub confusion tak różnorodne obrazy kliniczne, że da- lecy tu jeszcze jesteśmy od jednolitości nozograficznej. Jeżeli chodzi o zabu- rzenia świadomości, to niemożliwy już jest stan cięższy. Stan sensorium wy- klucza bowiem jakikolwiek porządek i ład czynności psychicznych.
SPOSTRZEGANIE JAKO WSTĘPNY WARUNEK PRA WIDŁOWEGO POZNANIA (GNOZJI) I JEGO ZABURZENIA Aby obraz rzeczywistości mógł się prawidłowo odbić w świadomości czło- wieka, muszą właśnie wszystkie czynności psychiczne być w stanie prawidło- wym i współdziałać. Opisując zawiłe zaburzenia tych czynności musimy trzy- mać się pewnej kolejności i opisywać z osobna poszczególne •funkcje, tak jak gdyby nie tworzyły one w rzeczywistości zwartej, jednolitej całości. Rozkła- danie tej całości strukturalnej na składowe elementy jest zadaniem analizy psychologicznej i psychopatologicznej. Jest ona koniecznością metodologiczną, bez niej nie byłoby bowiem naukowego opisu zjawisk psychicznych. Zaczniemy od opisu prawidłowych czynności psychicznych zachodzących w przebiegu spo- strzegania, które jest wstępnym warunkiem prawidłowego poznania (gnosis). [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, olejki do włosów, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Nie wiemy tez i nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawet jednak po wielu okresach maniakalnych lub depresyjnych nie stwier- dza się zasadniczo podstawowych objawów zespołu psychoorganicznego. Nie ma więc pierwotnych “zaburzeń pamięci, orientacji i sprawności umysłowej w zna- czeniu otępienia. Nie ma także mowy o bezkrytycyzmie w okresach remisji, przeciwnie, chorzy często błagają o zapobieżenie nawrotom. W okresach re- misji nie stwierdzamy również chorobliwych zaburzeń życia uczuciowego, za- równo w zakresie uczuciowości niższej, jak i wyższej. Nie ma też mowy o chwiej- ności afektywnej, ani o szczególnej męczliwości, znamiennej dla organicznie chorych. Łączność afektywna i intelektualna. są bez zarzutu. Dane historyczne. Pojęcie melancholii na oznaczenie depresji znajduje się w pismach Hipokratesa jako wyraz jego poglądów humoralnych. Czarna żółć (melas cholos), za którą uważano prawdopodobnie krew żylną, uważana była za ten spośród czterech soków ustroju, od którego przewagi miałby zależeć temperament melan- choliczny. Melancholia była jednak pojęciem objawowym. W pismach Hipokratesa. jest mowa również o manii, przeważnie na oznaczenie stanów psychotycznych, prze- biegających z podnieceniem. U wielu pisarzy starożytnych spotykamy te miana, nie zav.rsze jednak v.r znaczeniu ustalonym dzisiaj. Pierwszy zwrócił uwagę na nozogra- ficzną łączność melancholil i manii Aretajos, grecki lekarz, żyjący w Rzymie za- pewne w I w. naszej ery, być może między 30 a 90 rokiem. Był on skłonny uważać dwa te stany chorobowe za wyraz jednej choroby. “Nie zawsze zresztą – powiada ort – mania jest skutkiem melancholii, gdyż często pojawia się samodzielnie, bez poprzedzającej ją melancholii”. Młodzi, jego zdaniem, skłonni są raczej do manii, starsi -do melancholii. Nowoczesne pojęcie psychozy maniakalno-depresyjnej stwo- rzyli dopiero Baillarger pod nazwą folie a. double orme w r. 1851. Falret pod nazwą la folie circulaire w r. 1854 i Kraepelin pod nazwą psychozy maniakalno-depresyj- nej w r. 1899. Kraepelin początkowo wyłączył z tej jednostki melancholię inwolu- cyjną, widząc w nlej odrębną jednostkę. Dopiero Jolly (1844-1904), a zwłaszcza G. Dreyfus w r. 1907 włączyli depresję inwolucyjną do psychozy maniakalno-depre- syjnej, na co Kraepelin nie bez zastrzeżeń wyraził zgodę. W systematyce Kraepelina psychoza maniakalno-depresyjna podniesiona została do rzędu jednostki nozologicz- nej, Nazwa cyklofrenia, wygodniejsza, bo krótka, powstała w pierwszej polowie XX wieku. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, stomatolog Warszawa, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries