Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

SYMPTOMATOLOGIA I ROZNE UKLADY KLASYFIKACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA I ROŻNE UKŁADY KLASYFIKACYJNE Objawy psychopatii bywają różnorakie. Zasadniczo nie stwierdza się zabu- rzeń czynności .myślowych, a nawet przeważnie psychopaci odznaczają się dość wysokim poziomem inteligencji. W orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych biegli nigdy nie mają wątpliwości, że “zdolność rozpoznawania znaczenia czynu” była w tych przypadkach bez zarzutu. Podobnie też nie ma w psychopatii zaburzeń czynności pamięciowych. Wielu psychopatów odznacza się nawet bardzo dobrą pamięcią. Pojęcie psychopatii nie V;yklucza w ogóle posiadania wielu nawet wy- bitnych uzdolnień, które, jak u wszystkich innych ludzi, mogą iść tylko W jed nym kierunku albo mogą być bardziej wszechstronne. Zarówno właściwości intelektualne oraz szczególne uzdolnienia, jak i przymioty pamięci mogą być r6zrzucone nierównomiernie. Psychopata może być obdarzony np. tylko zdol- nościami rachunkowymi przy miernych uzdolnieniach w innych kierunkach albo może wykazywać zdolności do myślenia abstrakcyjnego, zarazem jednak może być brak uzdolnień praktycznych itd. Podobnie poszczególne cechy psychopa- tycznej osobowości mogą przejawiać różny stopień rozwoju. Rozmaitego typu psychopaci mogą mieć życie popędowe zupełnie prawidłowe; psychopaci popędliwi mogą wykazywać poza tym zupełnie prawidłową strukturę osobowości. Czasem tylko jedna wada charakteru rozstrzyga o tym, że musimy osobnika zaliczyć między psychopatów. Czasem tych wad charakteru jest wię- cej. Mówimy o ciężkiej psychopatii, gdy wad charakterologicznych lub W ogóle wad o strukturze osobowości jest dużo i gdy są one szczególnie nasilone. Gdy tego rodzaju wad jest niewiele i nie są szczególnie wybitne, nie mówimy zazwy- czaj o “lekkiej psychopatii”, .Iecz raczej używamy określeń: dany osobnik wy- kazuje pewne cechy psychopatyczne. Nawet psychopata naj cięższego stopnia nie jest jednak człowiekiem chorym i posiada, mimo trudności, “zdolność kiero- wania postępowaniem”. Zdolność ta w każdym razie nie jest “w znacznym stopniu ograniczona”, jak tego wymagaart. 18 k. k. Zakłada się przy tym, że psychopata dzięki swojej sprawności intelektualnej potrafi zapanować nad .nie- zrównoważonymi popędami i skłonnościami. Jeżeli. nawet brak mu prawidło- wych hamulców ze strony uczuciowości wyższej, to w każdym razie nie brak mu .hamulców rozumowych. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, odwrócona osmoza, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

SYMPTOMATOLOGIA I ROZNE UKLADY KLASYFIKACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie wiemy też i nie potrafimy udowodnić, czy chory w stanie amentywnym halucynuje. Inkoherentne wypowiedzi chorego nie uprawniają do jakichkolwiek w tym kie- runku wniosków. Możemy sobie tylko wyobrazić, że zamącenie świadomości. osiąga tutaj ogromne rozmiary, uniemożliwiające choremu utrzymanie łączności intelektualnej lub uczuciowej. Z zachowania chorego można wnosić, że prze- żywa on niekiedy silny strach. N a bodźce zewnętrzne może nie reagować lub- reaguje gwałtownym podnieceniem psychoruchowym, bezradnym lękiem lub- wzruszeniem w rodzaju rozpaczy. Są jednak i spokojnie przebiegające epizody tego stanu psychotycznego, dochodzące nawet czasem do objawów usprawied- liwiających stare określenie amentia stuporosa. W takim stanie chory może• uporczywie milczeć (mutismus) lub wypowiadać cicho porozrywane logicznie, inkoherentne słowa lub zdania; przeważnie o cechach werbigeracji i persewe- racji. Wypowiedzi te chory czyni bez odpowiedniego afektu, tak że bardzo łatwo stan ten pomylić z katatonią. W piśmiennictwie opisuje się zresztą pod nazwą zespołu amentywnego lub confusion tak różnorodne obrazy kliniczne, że da- lecy tu jeszcze jesteśmy od jednolitości nozograficznej. Jeżeli chodzi o zabu- rzenia świadomości, to niemożliwy już jest stan cięższy. Stan sensorium wy- klucza bowiem jakikolwiek porządek i ład czynności psychicznych.
SPOSTRZEGANIE JAKO WSTĘPNY WARUNEK PRA WIDŁOWEGO POZNANIA (GNOZJI) I JEGO ZABURZENIA Aby obraz rzeczywistości mógł się prawidłowo odbić w świadomości czło- wieka, muszą właśnie wszystkie czynności psychiczne być w stanie prawidło- wym i współdziałać. Opisując zawiłe zaburzenia tych czynności musimy trzy- mać się pewnej kolejności i opisywać z osobna poszczególne •funkcje, tak jak gdyby nie tworzyły one w rzeczywistości zwartej, jednolitej całości. Rozkła- danie tej całości strukturalnej na składowe elementy jest zadaniem analizy psychologicznej i psychopatologicznej. Jest ona koniecznością metodologiczną, bez niej nie byłoby bowiem naukowego opisu zjawisk psychicznych. Zaczniemy od opisu prawidłowych czynności psychicznych zachodzących w przebiegu spo- strzegania, które jest wstępnym warunkiem prawidłowego poznania (gnosis). [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, olejki do włosów, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries