Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Pewna wymowe, oczywiscie przy wlasciwej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewną wymowę, oczywiście przy właściwej interpretacji, posiadają doświadcze- nie Cap pen a (1960), który mierzył przechodzenie izotopów u psychicznie chorych przez “barierę” między krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym. Do tego celu wstrzy- kiwał dożylnie 100 ue Na24 w postaci izotonicznego roztworu chlorku sodu. Okazało się, że zachodzi” znaczna różnica między schizofrenikami i melancholikami. U schi- zofreników ilość Na24 przechodzącego do płynu odpowiadała wartościom prawidło- wym, podczas gdy u melancholików była to tylko polowa prawidłowej wartości. Ilość ta wracała do normy z chwilą ustąpienia depresji lub też pozostawała na niskim poziomie, jeżeli depresja nie poprawiała się mimo leczenia. Łatwo zauważyć, że doniosłe te spostrzeżenia rzucają pewne światło na przemiany biochemiczne, towa- rzyszące czynnościowemu zespołowi depresyjnemu; żadną miarą zaś nie wyjaśniają przemian zachodzących w samym podłożu cyklofrenii. Jeszcze bliżej prawdy dotyczącej biochemicznych podstaw cyklofrenii zdają się- być badania nad przemianą katecholamin mózgu. Wynika z nich hipotetycznie (Schildkraut 1965), że fazę depresyjną wywołuje niedobór katecholamin, w szcze- gólności norepinefryny, fazę maniakalną zaś ich nadmiar. Do wniosków tych zdają się uprawniać wyniki leczenia nowoczesnymi lekami przeciwdepresyjnymi. Tak np. leki hamujące monoaminooksydazę (IMAO) zwiększają koncentrację norepinefryny w mózgu, podczas gdy efekt leczenia imipraminą polega raczej na potęgowaniu fizjo- logicznego działania norepinefryny. Każdy klinicysta wie z własnych doświadczeń że niekiedy w przebiegu leczenia rezerpiną może wystąpić stan depresji o wszelkich cechach depresji endogennej, u chorego, który nigdy takich skłonności nie mial. Oso- biście obserwowaliśmy to w przebiegu leczenia zespołu ariankastycznego rezerpiną; chory ten w przebiegu leczenia zapadł na cieżką depresję, która ustąpiła dopiero po odstawieniu tego leku. Zjawisko to tlumaczy się tym, że rezerpina obniża poziom katecholamin w mózgu . [patrz też: , Studnie głębinowe, kosmetyki organiczne, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Pewna wymowe, oczywiscie przy wlasciwej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Z powyższego opisu, który przedstawia tylko fragment życia chorej, widać najbardziej typowy objaw cyklofrenii, mianowicie okresowość, tzn. występowanie zespołu maniakalnego lub depresyjnego W pewnych odstępach czasu, przy czym okresy remisji są praktycznie (gdyż nie teoretycznie) stanami zdrowia psy- chicznego. Spośród różnych możliwości przypadek nasz dotyczy takiej postaci cyklo- frenii, w której stany maniakalne i depresyjne pojawiają się naprzemiennie, z re- gularnością niemal matematyczną. W postępowaniu różnicowym nie wolno zapo- minać, że okresowość taka mogłaby być naśladowana przez czynniki reaktywne, które w pewnych odstępach czasu przypadkiem spadałyby na danego osobnika. Przy- puszczenie 10 co do manii jest zupełnie nieprawdopodobne, natomiast co do depresji nigdy nie da się wykluczyć udziału urazów środowiskowych. W konkretnym przy- padku, gdy okresowość nie jest stwierdzalna rozpoznanie musi się opierać na typo- wym zestawie objawów, składających się na pojęcie już to manii, już to depresji, przy czym W depresji endogennej zwracamy uwagę na: brak czynnika reaktywnego, długotrwałość depresji, lęk o określonych cechach, urojenia winy, oporność na: zwykłe leczenie itd. Rokowanie w cyklofrenii jest zagadnieniem wyjątkowo ważnym. Chory i jego rodzina żyją w okresie remisji w ustawicznym lęku przed nawrotem. Nic dziwnego, że w piśmiennictwie psychiatrycznym od dawna usiłowano ustalić kryteria, na pod- stawie których można by przewidzieć przyszłość chorego. Zagadnienie rokowania wiąże się z mnóstwem praktycznych kwestii, które poniżej zestawimy. opierając się- w głównej mierze na pracy autorki szwajcarskiej Kinkelin (1954). Częstość cyklofrenii. Luxenburger dla ludności niemieckiej określał czę- stość cyklofrenii odsetkiem 0,5 schizofrenii – 0,85%. Różni autorzy podają jednak odsetki o wartościach nieprawdopodobnie rozbieżnych. Klinika w Bazylei za 25 lat notowała tylko 2010 cyklofrenii spośród pierwszych przyjęć. Odsetek ten jest Jednak na pewno znacznie wyższy, jeśli wliczyć tu liczne przypadki o lekkim przebiegu, nie wymagające hospitalizacji. Pleć żeńska zdaje się nieznacznie przeważać nad męską, jeśli chodzi o zachoro- walność. [podobne: , olejek cbd, Studnie głębinowe, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries