Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Bardzo wiele ciezkich zaburzen psychicz-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo wiele ciężkich zaburzeń psychicz- nych może przebiegać przy prawidłowo utrzymanym toku strumienia świadomości. Uwaga może być rozproszona, może odrywać się co chwilę od myśli przewodniej, od wątku spostrzeżeń. Mimo to formalnie wątek apercepcyjny będzie utrzymany. Formalna struktura strumienia, świadomości będzie ta sama, chociaż treść świado- mości będzie bezładna. Jeżeli w danej punktochwili dokonamy przekroju strumienia świadomości, to znajdziemy w centrum pola świadomości jedną apercepcję, tj. ten punkt, na którym ześrodkowuje się w danej chwili jednokierunkowa uwaga oraz liczne percepcje, tzn. uboczne doznania, postrzeżenia, płynące zewsząd, lecz nie uświa- damiające się w danej chwili. Wrażenia zmysłowe różnorakie, wyobrażenia, uczucia, pewne dane pamięciowe i inne przeżycia składają się na percepcyjne tło przekroju strumienia świadomości. Każdemu z tych elementów treści strumienia świadomości poświęcimy w dalszych wywodach osobne rozważania, uwzględniając ich właściwości prawidłowe a potem zaburzenia, jakim podlegają. Przekrój taki jest tworem sztucznym. W istocie bowiem powstaje przez eliminację pojęcia czasu, które, jest nierozerwalnie związane z poję- ciem strumienia świadomości. Wątek apercepcyjny leży w ośrodku strumienia świa- domości. Tak jak w polu widzenia wzrokowego, tak i tutaj, im dalej od punktu lub nici najostrzejszego widzenia, tym mniej światła świadomości. Na brzegu tego pola świadomości znajdują się percepcje ledwie dostrzegalne. Ten brzeg pola świadomości, o granicy bardzo trudno uchwytnej, nosi też nazwę progu świadomości zjawiskach psychicznych tak słabo doznawanych, że się ich zupełnie nie spostrzega, mówi się, że są one pod progiem świadomości albo że są podświadome. Niektórzy mówią o tej sferze tak, jak gdyby chodziło o zjawiska nieświadome, co wydaje się niesłuszne. Ponieważ zjawiska podświadome nie podlegają bezpośredniej kontroli, a uderzają niejednokrotnie swoją tajemniczością, przeto nic dziwnego, że na ten temat powstały rozmaite, niejednokrotnie bardzo fantastyczne hipotezy i teorie. [więcej w: , odzież bhp, surówki bawełniane, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Bardzo wiele ciezkich zaburzen psychicz-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki osiągnięciom ostatniej doby leczenie stanów depresji endogennej stoi coraz wyżej. Liczba leków narosła i narasta, wybór między nimi wymaga znajomości diagnostyki w szczególnym stopniu. Upraszczając zawiłą rzeczywistość kliniczną, można podzielić przypadki depresji na przebiegające z pobudzeniem, niepokojem, lękiem i bezsennością oraz na typy, w których przeważa apatia, zanik energii i sa- morzutności. W tej drugiej grupie można stosować czyste przetwory tymoleptyczne, jak imipramina albo nialamid. W przypadkach pierwszej grupy pobudzające wła- ściwości tofranilu mogą w pierwszej fazie leczenia raczej zwiększyć niepokój, lęk i bezsenność. Dlatego dodaje się do tofranilu inny lek o własnościach sedatywnych i nasennych, np. Iewomeprornazynę (nozinan). Jest też kombinacja chemiczna tofra- nflu z nozinanem surmontil firmy Specia. Pod względem szybkości efektu i wła- sności przeciwlękowych (anxiolysis) najbardziej się dzisiaj ceni amitryptylinę, która jest w sprzedaży pod różnymi nazwami (laroxyl, elavil, tryptizol, saroten, czeski prothiaden). Podmiotowa tolerancja tej grupy leków i ich nikła toksyczność sprawiają, że coraz więcej chorych przerywa sobie zbliżający się nawrót depresji jednym z nich. W warunkach oddziału zamkniętego zaczynamy w ciężkich stanach od sejsmoterapii, aby po kilku zabiegach przejść na dawki podtrzymujące amitry- ptyliny. Jeżeli wstrząsy elektryczne są przeciwwskazane, rozpoczynamy od amitryp- tyliny, która czasem już nazajutrz lub po paru dniach przełamuje niepokój i po- prawia samopoczucie. Wstrząsy elektryczne pozwalają jednak uniknąć większych dawek leków tymoleptycznych, niezbędnych przy zapocgątkowaniu leczenia psyche- farmakologicznego. [więcej w: , prawo medyczne, surówki bawełniane, logopeda warszawa ]

Comments Off