Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Stan bezobjawowy (remisja) trwal blisko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan bezobjawowy (remisja) trwał blisko rok. W październiku. 1947 pojawił się u chorej niepokój wewnętrzny, lęk w okolicy serca, bezsenność, ogólne poczucie choroby. Chora od kilku miesięcy przechodzi climacterium, zresztą bez szczególnie nasilonych dolegliwości. Dnia 16. X. 1947 r. przyjęta została ponownie do kliniki. Stwierdzono tu: nastrój przygnębiony, poczucie choroby psychicznej, zniechęcenie, . przeświadczenie.sże nikomu nie jest potrzebna, “byłoby najlepiej, gdyby to się skoń- czyło”, wyolbrzymia hipochondryczni e swoje przypadłości cielesne (upławy, wątroba), skarży się na utrudnienie myślenia i złą pamięć, przedmiotowo stwierdza się upo- śledzenie skupienia uwagi, utrudnione przypominanie przy zasadniczo dobrym zapa- miętywaniu, zwolniony tok myślenia oraz zwolniony napęd psychoruchowy (bra- dyphrenia, bradykineza), Chora wprawdzie przeczy zamiarom samobójstwa, ale przyznaje, że pragnęłaby umrzeć i że jest to jedyne wyjście. Najbardziej dolegają jej lęki, zwłaszcza w nocy, gdy spędza czas bezczynnie. Nawiedzają ją wtedy wszyst- Ide złe myśli, nie może ich odpędzić, mają one charakter natrętny. Chora wypo- wiada urojenia grzeszności, przypisuje sobie różne winy, chwilami płacze i rozpa- cza, że już wszystko stracone. Po leczeniu wstrząsami elektrycznymi stan depresji szybko minął, tak że chorą dnia 21. XI. 19,47 r. zwolniono. Pełna remisja trwała dokładnie rok, gdyż 25. XI. 1948 r. zgłosiła się do leczenia w przychodni z powodu nasilającego się stanu zdenerwowania. Chora i jej rodzina widzą przyczynę tego zdenerwowania w śmierci brata. Leczenie ragodnyrnt środkami hamującymi (Magnesium sulfuricum) nie dało wyniku. Podniecenie chorej nasilało się coraz bardziej, aż doprowadziło do ponownego umieszczenia chorej w klinice dnia 3.I. 1949 r. Stwierdzono tutaj zespól maniakalny o obrazie klinicznym takim samym jak za pierwszym pobytem chorej, z tym że podniecenie psychoruchowe było znacznie wybitniejsze. Chora i tym razem na wstrząsy elektryczne reagowała bardzo korzystnie. Dnia 8. II. 1949 r. została zwolniona w stanie zupełnej remisji. W lecie tegoż roku przeszta znowu stan depresyjny, który nie przebiegał jednak tak ciężko, aby zachodził”. konieczność leczenia na oddziale zamkniętym. Stan ten trwał kilka mie- sięcy i ustąpił po leczeniu wstrząsami elektrycznymi, stosowanymi ambulatoryjnie. Od listopada 1950 r. znowu stan maniakalny, z powodu którego chora przebywała w klinice od dnia 9. L do 7. II. 1951 r. następnie stan depresji od maja do lipca 1952 r., leczony ambulatoryjnie wstrząsami kardiazolowymi. Potem znowu stan ma- niakalny ze szczególnie silnym podnieceniem psychoruchowym. W związku z tym chora przebywała w klinice od 29. V. do 30. VI. 1953 r. I tym razem uzyskano stan bezobjawowy. [podobne: , odzież bhp, Szkoła tańca Poznań, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Stan bezobjawowy (remisja) trwal blisko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii. Depresje okresowe są najczęstszą postacią cyklofrenii. Około 2/3 chorych cierpi tylko na okresy depresji, ok. 1% chorych miewa oprócz depresji także stany maniakalne, a tylko 4% wszystkich chorych cierpi na manię okresową. Jeżeli zliczyć wszystkie fazy depresji i manii, to pierwsze przeważają nad drugimi dwukr.otnie. Prawdopodobieństwo nawrotu określa Lange (1928) na 88010, Rehm (za Lundquistern, 1945) na 61%, •Pollock (1931) na 44%, Fuller na 33010, Kinkelin wśród swoich chorych stwierdziła, że tylko 15% (13% jednorazowych depresji i 2,7% jed- norazowych faz cyrkularnych, tj. jedna depresja i jedna mania) pozostało bez dal- szych nawrotów. Odsetek 84,3 jest więc zbliżony do odsetka Langego. Uderzająca rozpiętość różnicy między odsetkami różnych autorów pochodzi głównie stąd, że Lange i Kinkelin uwzględniali również materiał ambulatoryjny, a więc przeważnie lżejsze przebiegi nie wymagające hospitalizacji. Powikłania z innymi cierpieniami znalazły się w materiale 146 przypadków Kinkelin, jak następuje: oligofrenia psychopatia nerwica padaczka cechy schizofreniczne zespół psychoorganiczny w 4 przypadkach = 2,7% w 35 przypadkach = 23,9% w 10 przypadkach = 6,8% w 21 przypadkach = 14,3% w 19 przypadkach = 13% Zespół psycheorganiczny stanowił z zasady zeiście , sprawy, a więc poprzedzony był posuwami cyklofrenicznymi czysto czynnościowymi. Przypadki podbarwione schizofrenią w początkowych posuwach nie zdradzały tych cech. Spośród 21 przy- padków tego typu tylko 7 zakończyło się schizofrenicznym stanem ubytko- wym. Ta ostatnia możliwość wyraża się u innych autorów odsetkami 3, 7, 3,5. Obciążenie dziedziczne. W omawianym materiale do obciążenia dzie-. dzicznego zaliczono tylko te przypadki wśród rodziców, dziadków, ciotek, wujów i rodzeństwa, w których stwierdzono cyklofrenię, schizofrenię oraz samobójstwo. Wyłączono natomiast spod pojęcia dziedziczności obarczenie oligofrenią. padaczką, rodzinną migreną i psychozami organicznymi. W ten sposób: obciążonych okazało się 82 chorych = 56,1% nie obciążonych okazało się 49 chorych = 33,5% wątpliwie obciążonych 15 chorych = 10,4% W tej ostatniej grupie chodziło o przypadki depresji w rodzinie bez dowodu, że chodziło o depresję endogenną. Przy rozbiciu materiału na różne postacie okazało się, że: 1) 55% lub po wliczeniu przypadków wątpliwych 65%, a więc prawie 2/3 chorych wykazuje obciążenie dziedziczne, Ih nie wykazuje żadnego obciążenia; 2) postacie cyrkularne, tj. o przebiegu naprzemiennym; wykazują znacznie wyż- sze obciążenie dziedziczne (ok. 70-80%), niższe depresje jednorazowe lub powrotne (ok. 40-50%); 3) największe obciążenie (85-90%) wykazują cyklofrenicy z czasowymi lub trwa- łymi objawami schizofrenii. lis tych przypadków wykazuje obciążenie schizofrenią, podczas gdy cyklofrenicy w ogóle wykazują obciążenie schizofrenią tylko w I; liczby przypadkowo A więc w przypadku cyklofrenii obciążonej. schizofrenią można oba- wiać się, że w przyszłych posuwach pojawią się objawy schizofreniczne lub nawet w 1% tych przypadków prawdziwa schizofrenia. [więcej w: , odzież termoaktywna, Szkoła tańca Poznań, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries