Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Wplyw aktywnych metod leczniczych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływ aktywnych metod leczniczych na rokowanie. Pow- szechne jest zdanie, że najlepiej na wstrząsy elektryczne reaguje depresja endo- genna i inwolucyjna. M. Mtiller podaje 90% zupełnych wyleczeń przy czasie trwania depresji nie dłużej niż pół roku, a przy czasie trwania powyżej pół roku 68,7% w depresji endogennej i 3500 w depresji inwolucyjnej. Rokowanie ma być też gor- sze .przy jednorodnym obciążeniu dziedzicznym i powikłaniach niedorozwojem umy- słowym, konfliktami środowiskowymi, rozpoczynającymi się zmianami starczymi i miażdżycowymi oraz przy schizofrenicznej składowej. Znacznie gorsze rokowanie dają stany maniakalne oraz postacie naprzemienne. Inni autorzy na ogół zgodni są w opinii co do rokowania odcinkowego, tj. dotyczącego okresów maniakalno-depre- syjnych, natomiast rozbieżne są zdania co do wpływu leczniczego wstrząsów elek- trycznych na sam proces cyklofreniczny podstawowy. Kinkelin dochodzi do następu- jących wniosków porównawczych: 1. W leczeniu depresji endogennej stosowano u trzech grup chorych w ciągu 4-8 tygodni opium, insulinę i wstrząsy elektryczne. Dwie pierwsze metody dały 30% wyleczeń, na 10 popraw i 50-60% wyników ujemnych. Natomiast wstrząsy elektryczne dały 37% wyleczeń, 47% popraw i tylko 16% wyników ujemnych. 2. Wstrząsy elektryczne prowadzą do najlepszych wyników, jeżeli rozpoczyna się je nie za wcześnie, tzn. nie przed upływem 3 miesięcy trwania depresji. Zbyt wczesne leczenie nie leczy lub daje tylko poprawę. Zasada ta jest już dzisiaj oczywiście nie- aktualna, ponieważ obecnie po wstrząsach elektrycznych stosujemy tofranil, jak długo utrzymuje się niebezpieczeństwo nawrotu. 3. Długotrwałe depresje endogenne, powikłane składnikiem nerwicowym, schizo- frenicznym lub organicznym, doznają dzięki leczeniu wstrząsami elektrycznymi naj- wyżej poprawy. 4. Wstrząsy elektryczne skracają wydatnie czas trwania poszczególnej fazy, jed- nakże ani nie zabezpieczają przed nawrotami, ani nie wywierają wpływu na czas trwania następnych posuwów. Rozpoznanie i różnicowanie opiera się przede wszystkim na typowych objawach zespołu depresyjnego lub maniakalnego. Gdy nie jest to pierwszy okres choroby w życiu chorego, to ułatwieniem rozpoznania jest stwierdzona okresowość, ile czynniki reaktywne jej nie naśladują. Pamiętać trzeba jednak o tym, że czyn- niki reaktywne odgrywają niem alą rolę w wyzwoleniu fazy maniakalno-depresyj- nej. Często jednak chorzy lub jego rodzina przesadną -wagę przywiązują do zmart- wień, które dotknęły chorego, widząc w nich wyłączną przyczynę zachorowania. [przypisy: , kosmetyki organiczne, uprawnienia sep, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Wplyw aktywnych metod leczniczych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zawarta w konstytucji moc prospektywna urzeczywistnia się jednak w nieustającej walce i wymianie współzależnych wpływów z pomyślnymi i niepomyślnymi oddziaływaniami środowiska. Plastyczność konstytucji spra- wia, że czynnik dziedziczności ogranicza się raczej do nadawania kierunku roz- wojowego w przebiegu życia osobniczego, począwszy od elementów płciowych, a skończywszy na dorosłym ustroju żywym. Konstytucja jest więc zmienna. Tkwiące w niej “przeznaczenie” zostało ogołocone z fatalizmu. Ktoś może się urodzić psychopatą, lecz w pomyślnych warunkach środowiskowych może doz- nać takich .przeistoczeń wewnętrznych, że zatraci swoje cechy psychopatyczne i osiągnie “optimum normy”. I na odwórt, normalny w zalążku osobnik może pod wpływem niepomyślnych warunków środowiskowych dojść do takiego stopnia ze- psucia charakterologicznego, że przejawiać będzie objawy podobne do psy- chopatii. Dane historyczne. Piśmiennictwo rosyjskie przypisuje pierwszeństwo w posługiwaniu się pojęciem psychopatii Polakom Balińskiemu i Czeczotowi, którzy w r. 1884 w orzeczeniu sądowo-psychiatrycznym określili podsądną jako psychopatkę, mimo że nie wykazali u niej objawów choroby psychicznej .. Francuzi podają, że pojęcie psychopatii pod nazwą mora l insanity wyodrębnił po raz pierwszy Prichard w r. 1835. Sama nazwa wprowadza oczywiście w błąd, oznacza bowiem dosłownie chorobę psychiczną. Na przykład Pląskowski w r. 1884 mówi o stanach psychopa- tycznych w znaczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W Stanach Zjednoczonych do dzisiaj szpitale psychiatryczne określa się często nazwą Psychopathic Hospital. Niektórzy widzą w psychopatii coś w rodzaju poronnej czy niedokształconej psy- chozy (hypopsychosis). [przypisy: , uprawnienia sep, artykuły fryzjerskie, opieka medyczna ]

Comments Off