Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Uklad siatkowaty uchodzi dzisiaj za

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ siatkowaty uchodzi dzisiaj za neurofizjologiczne podłoże stanu świado- mego czuwania i jasności sensorrum. Natomiast w ostatnich latach coraz żywsze zainteresowanie psychofizjologów i klinicystów budzi tzw. układ limbiczny, który uważa się za ośrodkową reprezentację czynności autonomicznych i za wyższe (chociaż nie najwyższe) sterownictwo czynności afektywnych i popędowych, a także pewnych czynności pamięciowych, zwłaszcza zdolności zapamiętywania (w znacze- niu “świeżej pamięci” (recent memory) autorów amerykańskich. Badania doświad- czalne na zwierzętach i spostrzeźenia neurochirurgów zdają się potwierdzać prze- widywania Mazurkiewicza, że musi istnieć układ mózgowych ośrodków wegetatyw- nych i że to on właśnie powiriien być uznany za podłoże afektu. Samo miano limbie system zaproponował Paul D. MacLean (Ploog, 1964), aby usunąć wprowadza- jące w błąd określenie rhinencephalon (węchomózgowie), które sugeruje jakoby okolica ta służyła wylącznie powonieniu. Uklad limbiczny określa się czasem również jako “mózg trzewiowy” (visceral brain), aby podkreślić jego ośrodkową rolę. Po raz pierwszy zwrócili uwagę na znaczenie układu Iimbicznego Henry Kliiver psycholog i Paul Bucy neurochirurg, którzy wspólnie wyświetlili w Amerykańskim Towarzyst- wie Fizjologicznym film obrazujący centralną rolę struktur węchomózgowia dla emocjonalnego zachowania się małp• poddanych doświadczeniom. Po operacyjnym usunięciu obustronnie hippocąmpus, uncus, amygdalum i większej części skroniowej neocortex wystąpiły ciężkie zaburzenia zachowania, których nie można było porów- nać z operacjami na innych częściach mózgu. Na powstały w ten sposób ze s pół Klivera – Bucyego; do którego znaczenia klinicznego jeszcze powrócimy, skła- dają się następujące objawy: a. Małpy wielokrotnie bez wyboru brały wciąż te same przedmioty i wkładały je do pyska. gdyż wzrokowo nie potrafiły odróżnić rzeczy jadalnych od niejadal- nych. Powstało w ten sposób pojęcie agnozji optycznej czyli psychicznej ślepoty, analogicznie do agnozji słuchowej i dotykowej. b. Orientacja tych małp nie opierała się na wzroku, słuchu i wzięciu w rękę, lecz na dotknięciu wargami, na dotyku wewnątrz pyska, na ukąszeniu i przyłożeniu do nosa. Zjawiska te określono nazwą tendencji oralnych. c. Zanikły reakcje emocjonalne i lęk: małpy brały do ręki i do pyska przedmioty, które dawniej wywoływały strach i ucieczkę, np. węże. d. W 3-6 tyg. po operacji występowała hypersexualitas: małpy wykonywały ruchy płciowe w postaci masturbacji i czynności hetero- i homoseksualnych, a nawet ata- kowania zwierząt obcych gatunkowo, np. ptaków. e. Podobnie też zmieniał się kierunek łaknienia, małpy pożerały mięso gotowane i surowe, wędzone ryby itd., czego zdrowa małpa nie tknie. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, wkładki sfp, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Uklad siatkowaty uchodzi dzisiaj za

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do ilościowych zmian zalicza się też pojęcie zwężenia pola świadomości. Przeważnie zmiany ilościowe sensorium idą w parze ze zwężę- niem jego pola, chociaż niekoniecznie na odwrót. O ile wiadomo, bywają stany takie, gdzie tylko pole ulega znacznemu nawet zwężeniu, lecz nie słabnie w wy- raźniejszym stopniu natężenie sensorium. Dzieje się to fizjologicznie np. w sta- nach silnego wzruszenia, w gniewie, w przystępie zazdrości, w stanie strachu lub w szale bojowym. Uwaga skierowana jest wtedy na jeden cel, brzeżne per- cepcje nie docierają do strumienia świadomości, spostrzega się i śledzi z uwagą tylko jeden przedmiot. Jest tu pewna analogia ze światłem reflektora, który oświetlając wąski wycinek pola widzenia, pozostawia w ciemnościach wszystko inne. Stany te odgrywają rolę w psychiatrii sądowej, np. przy ocenie czynów prze- stępczych popełnionych w silnym afekcie fizjologicznym. Jeżeli stan taki wy- stąpi z przyczyn patologicznych (afekt patologiczny), to nierzadko stwierdza się i jakościowe zaburzenia świadomości. Ogólnie mówiąc, wszystkie stany jakościowego zaburzenia świadomości prze- biegają zarazem ze zwężeniem jej pola, choć znowu nie na odwrót, gdyż by- wają stany zwężenia pola świadomości, bez zamącenia sensorium, np. histe- ryczne. Rozpoznanie wymaga dużej wprawy. Zwracamy uwagę na zachowanie chorego i jego wypowiedzi, z których wynika, że w danej chwili był on do tego stopnia zaprzątnięty jedną ideą, że wszelkie inne podniety pozostawały pod pro- giem świadomości, nie dostrzeżone przez chorego. Człowiek w takim stanie może nie reagować na ból, głód, niebezpieczeństwo, może zatracać poczucie swojej sytuacji, orientację w czasie, miejscu i otoczeniu. Cale życie afektywne i cała uwaga ześrodkowuje się do tego stopnia na jednym przedmiocie, że za- nika zdolność rozpoznawania znaczenia własnych czynów i kierowania postę- powaniem. [więcej w: , wkładki sfp, Balsam Johnson, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries