Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Uklad siatkowaty uchodzi dzisiaj za

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Układ siatkowaty uchodzi dzisiaj za neurofizjologiczne podłoże stanu świado- mego czuwania i jasności sensorrum. Natomiast w ostatnich latach coraz żywsze zainteresowanie psychofizjologów i klinicystów budzi tzw. układ limbiczny, który uważa się za ośrodkową reprezentację czynności autonomicznych i za wyższe (chociaż nie najwyższe) sterownictwo czynności afektywnych i popędowych, a także pewnych czynności pamięciowych, zwłaszcza zdolności zapamiętywania (w znacze- niu “świeżej pamięci” (recent memory) autorów amerykańskich. Badania doświad- czalne na zwierzętach i spostrzeźenia neurochirurgów zdają się potwierdzać prze- widywania Mazurkiewicza, że musi istnieć układ mózgowych ośrodków wegetatyw- nych i że to on właśnie powiriien być uznany za podłoże afektu. Samo miano limbie system zaproponował Paul D. MacLean (Ploog, 1964), aby usunąć wprowadza- jące w błąd określenie rhinencephalon (węchomózgowie), które sugeruje jakoby okolica ta służyła wylącznie powonieniu. Uklad limbiczny określa się czasem również jako “mózg trzewiowy” (visceral brain), aby podkreślić jego ośrodkową rolę. Po raz pierwszy zwrócili uwagę na znaczenie układu Iimbicznego Henry Kliiver psycholog i Paul Bucy neurochirurg, którzy wspólnie wyświetlili w Amerykańskim Towarzyst- wie Fizjologicznym film obrazujący centralną rolę struktur węchomózgowia dla emocjonalnego zachowania się małp• poddanych doświadczeniom. Po operacyjnym usunięciu obustronnie hippocąmpus, uncus, amygdalum i większej części skroniowej neocortex wystąpiły ciężkie zaburzenia zachowania, których nie można było porów- nać z operacjami na innych częściach mózgu. Na powstały w ten sposób ze s pół Klivera – Bucyego; do którego znaczenia klinicznego jeszcze powrócimy, skła- dają się następujące objawy: a. Małpy wielokrotnie bez wyboru brały wciąż te same przedmioty i wkładały je do pyska. gdyż wzrokowo nie potrafiły odróżnić rzeczy jadalnych od niejadal- nych. Powstało w ten sposób pojęcie agnozji optycznej czyli psychicznej ślepoty, analogicznie do agnozji słuchowej i dotykowej. b. Orientacja tych małp nie opierała się na wzroku, słuchu i wzięciu w rękę, lecz na dotknięciu wargami, na dotyku wewnątrz pyska, na ukąszeniu i przyłożeniu do nosa. Zjawiska te określono nazwą tendencji oralnych. c. Zanikły reakcje emocjonalne i lęk: małpy brały do ręki i do pyska przedmioty, które dawniej wywoływały strach i ucieczkę, np. węże. d. W 3-6 tyg. po operacji występowała hypersexualitas: małpy wykonywały ruchy płciowe w postaci masturbacji i czynności hetero- i homoseksualnych, a nawet ata- kowania zwierząt obcych gatunkowo, np. ptaków. e. Podobnie też zmieniał się kierunek łaknienia, małpy pożerały mięso gotowane i surowe, wędzone ryby itd., czego zdrowa małpa nie tknie. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, wkładki sfp, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Uklad siatkowaty uchodzi dzisiaj za

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Diagnostyka stanów pomrocznych i ich podział na różne obrazy kliniczne będą dokładniej omówione w części szczegółowej. Tutaj wystarczy podać naj- ważniejsze objawy zamroczenia. Chorzy ci z zasady wykazują mniej lub bar- -dziej ciężkie zaburzenia orientacji w czasie, przestrzeni, otoczeniu i sytuacji, .a także zatracają orientację we własnej osobowości. W chwili przeżywania takiego stanu nie mają poczucia choroby. Zwężona ich świadomość nastawia się tylko w jednym bardzo wąskim kierunku, w którym dążą zmieniając uroje- niowo własną sytuację. Urojenia -bywają różnego typu: wielkościowe, prześla- dowcze, religijne i in. Działania chorego mają charakter popędowy, impul- sywny, czasem wręcz automatyczny. Omamy nie są charakterystyczne dla czystych stanów pomrocznych. J eżeh występują, to położyć je trzeba na karb stanu majaczeniowego, z którym za- mroczenie może. tworzyć niekiedy obraz mieszany. Klasycznym pierwowzorem czystego stanu pomrocznego jest zamroczenie jasne. Tutaj przemiana osobowości jest wyraźna, zachowanie zborne, postępo- wanie jakby celowe i składne. Chory zdolny jest do wykonywania złożonych działań, do podróżowania, do pracy w nowym zawodzie, do czynów przestęp- czych i zacierania ich śladów itd. Działania te sprzeczne są z dotychczasową sylwetką charakterologiczną i temperamentem osobnika. W pewnych przypadkach osobowość pierwotna i rozszczepienna mogą poja- wiać się na przemian (personalitas alternans), przy czym łączność pamięciowa wiąże przeżycia każdej osobowości z osobna. Przypadki te nigdy oczywiście nie przybierają rozmiarów i wyglądu wymyślonego przez bujną wyobraźnię powieściopisarzy i autorów sensacyjnych scenariuszy filmowych. Z zasady pod- stawowa, zdrowa, prawdziwa osobowość ma prawicU:ową strukturę, druga na- tomiast, gdy poddać ją fachowemu badaniu, zdradza wiele cech patologicznych. W czasie badania uderzają żaburzenia pamięci. Można stwierdzic znaczne upo- śledzenie zdolności zapamiętywania. Rozumie się przez się, że zablokowanie dotyczy przede wszystkim zdolności przypominania, niepamięć zaś oznacza nie .absolutną, lecz czynnościową lukę. [więcej w: , deratyzacja warszawa, stomatologia Kraków, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries