Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Godny rozpowszechnienia jest test SHP

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Godny rozpowszechnienia jest test SHP (nazwa urobiona od nazwisk Strongin, Hinsie, Peck), służący do rozróżniania depresji od schizofrenii przez miareczkowa- nie wydzielania śliny .. Jeżeli w prawidłowych warunkach wydzielanie to da się wyrazić liczbą 0,07 ml/min., to u schizofreników liczba ta podnosi się do 0,38, nato- miast u chorych z depresją spada do 0,005. Zależy to oczywiście od nastroju, który w depresji działa hamująco, podczas gdy schizofrenicy jakby byli rozhamowani. Peck (1959) proponuje praktyczne zastosowanie tego testu w klinice. Największą doniosłość praktyczną, zwłaszcza w lecznictwie otwartym, ma róż- nicowanie między depresją endogenną a psychonerwrcowyrni dolegliwościami hipo- chondrycznymi. Tutaj popełnia się najwięcej błędów. Wynikają one nie tylko z nie- znajomości diagnostyki psychiatrycznej, ale i z niekorzystnych warunków, w jakich pracuje lekarz w przychodni.. Chorzy tego typu nie zgłaszają się do psychiatry, lecz najczęściej do lekarza ogólnego, do internisty, do neurologa. Skargi tych chorych nie znajdują potwierdzenia przedmiotowego, wyglądają jak skargi nerwicowe. Tak samo brzmią często skargi symulantów, pragnących się wymigać od pracy. Lekarz śpieszy się, jest z urzędu podejrzliwy, co najwyżej uważa, że “to tylko histeria”. Chory z depresją endogenną, potraktowany lekceważąco, czasem nawet opryskliwie, może w takich warunkach popełnić samobójstwo. Niepsychiatra przeważnie nie myśli w przypadkach takich o możliwości depresji endogennej, skargi na lęk prekordialny przeoczy nie widząc w nich typowego objawu zespołu depresyjnego. Nie badając w tym kierunku, nie ujawni myśli lub nawet wyraźnych zamiarów samobójczych chorego, nie spostrzeże się, że chory być może tę poradę lekarską uważał za ostatnią deskę ratunku: gdy ona zawiedzie pozostanie tylko śmierć. Dlatego znajomość dia- gnostyki psychiatrycznej potrzebna jest szerokim masom lekarzy, zatrudnionych w lecznictwie otwartym, gdzie niewątpliwie przeważająca większość pacjentów zgłasza się ze skargami nerwicowymi lub niby-nerwicowymi. Wyłonienie spośród tej masy zgłaszających się przypadków depresji endogennej wymaga wprawy diagno- stycznej, ale też i jest obowiązkiem udzielających porady lekarzy, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie samobójstwom i innym postaciom atrogenii. Zapobieganie i leczenie. Nie ma dotychczas środka, który by zdołał za- pobiec nawrotom. Środek taki byłby lekiem przeciwko cyklofrenii, której istotną właściwością kliniczną jest właśnie skłonność do okresowych nawrotów. Rozporzą- dzamy już jednak dzisiaj ogromnym wyborem leków, które zdolne są stłumić w za- rodku rozpoczynającą się fazę depresyjną lub maniakalną. Leków przeciwdepresyjnych mamy dużo, może nawet za dużo. [przypisy: , korekcja wzroku, Zdrowa żywność, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Godny rozpowszechnienia jest test SHP

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wciąż jeszcze toczą się spory co do znaczenia dziedziczności w powstawaniu prawidłowych i psychopatycznych cech osobowości. Zwolennicy preformizmu i mendelizmu przypisują dziedziczności przesadną, niemal wyłączną, a nawet jedyną rolę, zamykając oczy na kształtującą rolę środowiska. Krytyka tego skrajnego poglądu posuwa się czasem zbyt daleko, wskutek czego niektórzy starają się usunąć z rozważań dziedziczność i dopatrują się jedynie udziału śro- dowiska w tworzeniu się cech osobowości. Według tego poglądu dziecko przy- chodziłoby na świat jako tabula rasa. Zapatrywanie to jest również przesadne i kłóci się z codziennymi spostrzeżeniami, które pouczają nas o podobieństwie struktur osobowości przodków i potomstwa, nawet gdy nie było między nimi osobistego oddziaływania i gdy przebywali w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych. Umacnia się coraz bardziej pogląd, że dziedziczenie cech charakterologicznych prawidłowych lub psychopatycznych jest wprawdzie niezaprzeczonym faktem, jednakże czynnik ten rozstrzyga tylko ogólnie o strukturze osobowości, nadając jej dynamice rozwojowej pewien kierunek. Sam rozwój osobowości dokonuje się wśród nieustającej wymiany wpływów ze środowiskiem. “Przeznaczenie” zawarte w masie dziedzicznej jest więc w wysokim stopniu plastyczne. Wiemy też z codziennego doświadczenia, jak potężny bywa wpływ czynników wycho- wawczych na kształtowanie się cech psychicznych. W warunkach środowisko- wych złych najlepsze charaktery paczą się. Natomiast w pomyślnych warunkach nawet charaktery pierwotnie niezrównoważone, “złe”, mogą doznać wyrówna- nia ubytków i ulec ogładzie, okrzesaniu, a nawet daleko posuniętemu przeisto- czeniu. Gdyby tak nie było, wszelka praca pedagogiczna byłaby wysiłkiem da- remnym. W zapatrywaniach naszych zarówno na powstawanie cech psychopa- tycznych, jak i na rokowanie dalecy jesteśmy od fatalizmu i nihilizmu, który przenikał dawną psychiatrię, głównie pod wpływem materializmu wulgarnego. Z zasadniczą strukturą osobowości człowiek rodzi się, lecz losy dalszego jej rozwoju zależą od pomyślnych lub niepomyślnych wpływów środowiskowych. Ponieważ charakter, temperament, sposób uczuciowego reagowania, właści- wości napędu psychoruchowego itd. są to wszystko raczej dyspozycje, które mogą się przejawiać dopiero w zetknięciu z podnietami otoczenia, dlatego roz- poznanie psychopatii nie zawsze rzuca się w oczy. Dopiero szczególne warunki wydobywają na jaw pewne cechy psychopatyczne. Wskutek tego niektórzy autorzy przypuszczają, źe tzw. reakcje psychopatyczne mogą występować u nie- psychopatów, jeżeli znajdą się oni w warunkach stawiających im szczególne wy- magania. Bardzo często rozpoznajemy psychopatię dopiero wówczas, gdy osobnik popadnie w takie położenie życiowe, że powstanie u niego reakcja psychopa- tyczna, np. pod postacią reakcji sytuacyjnej. [hasła pokrewne: , salon fryzjerski mokotów, Zdrowa żywność, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

« Previous Entries