Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Rozpoznanie. Z powyzszego opisu, który

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Z powyższego opisu, który przedstawia tylko fragment życia chorej, widać najbardziej typowy objaw cyklofrenii, mianowicie okresowość, tzn. występowanie zespołu maniakalnego lub depresyjnego W pewnych odstępach czasu, przy czym okresy remisji są praktycznie (gdyż nie teoretycznie) stanami zdrowia psy- chicznego. Spośród różnych możliwości przypadek nasz dotyczy takiej postaci cyklo- frenii, w której stany maniakalne i depresyjne pojawiają się naprzemiennie, z re- gularnością niemal matematyczną. W postępowaniu różnicowym nie wolno zapo- minać, że okresowość taka mogłaby być naśladowana przez czynniki reaktywne, które w pewnych odstępach czasu przypadkiem spadałyby na danego osobnika. Przy- puszczenie 10 co do manii jest zupełnie nieprawdopodobne, natomiast co do depresji nigdy nie da się wykluczyć udziału urazów środowiskowych. W konkretnym przy- padku, gdy okresowość nie jest stwierdzalna rozpoznanie musi się opierać na typo- wym zestawie objawów, składających się na pojęcie już to manii, już to depresji, przy czym W depresji endogennej zwracamy uwagę na: brak czynnika reaktywnego, długotrwałość depresji, lęk o określonych cechach, urojenia winy, oporność na: zwykłe leczenie itd. Rokowanie w cyklofrenii jest zagadnieniem wyjątkowo ważnym. Chory i jego rodzina żyją w okresie remisji w ustawicznym lęku przed nawrotem. Nic dziwnego, że w piśmiennictwie psychiatrycznym od dawna usiłowano ustalić kryteria, na pod- stawie których można by przewidzieć przyszłość chorego. Zagadnienie rokowania wiąże się z mnóstwem praktycznych kwestii, które poniżej zestawimy. opierając się- w głównej mierze na pracy autorki szwajcarskiej Kinkelin (1954). Częstość cyklofrenii. Luxenburger dla ludności niemieckiej określał czę- stość cyklofrenii odsetkiem 0,5 schizofrenii – 0,85%. Różni autorzy podają jednak odsetki o wartościach nieprawdopodobnie rozbieżnych. Klinika w Bazylei za 25 lat notowała tylko 2010 cyklofrenii spośród pierwszych przyjęć. Odsetek ten jest Jednak na pewno znacznie wyższy, jeśli wliczyć tu liczne przypadki o lekkim przebiegu, nie wymagające hospitalizacji. Pleć żeńska zdaje się nieznacznie przeważać nad męską, jeśli chodzi o zachoro- walność. [podobne: , olejek cbd, Studnie głębinowe, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments are closed.