Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Sklonnosc niektórych psychopatów do narkomanii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Skłonność niektórych psychopatów do narkomanii lub przestępczości może również urzeczywistnić się w warunkach środowiskowych sprzyjających tej dyspozycji. Są właściwości charakterologiczne, które w ciągu całego życia nara- zają osobnika na tarcia z otoczeniem, zatargi i załamania. Są inne cechy psy- chopatyczne, które ujawnić się mogą tylko w szczególnych warunkach, trafiają- cych się raz w ży.ciu lub bardzo rzadko. Gdyby tych szczególnych okoliczności nie było, nikomu na myśl nie przyszłoby rozpoznawać psychopatię. Wniosek stąd, że rozróżnianie psychopatii od psychopatycznych eakcji osobników rze- komo niepsychopatycznych jest sztuczne, gdyż nie bierze pod uwagę życiowych warunków, wśród których ujawniają się wszelkie odczyny psychopatyczne. Za- gadnienie to zresztą pozbawione jest znaczenia praktycznego. Niektórzy niesłusznie włączają w pojęcie psychopatii psychonerwice. Prawda leży w tym, że pewne typy psychopatów wykazują skłonność do odczynów psy- chonerwicowych. Pojawiający się zespół psychonerwicowy jest natury czyn- nościowej i stanowi reakcję, zazwyczaj ostrą i odwracalną. Psychopatia jest trwałą właściwością osobowości, a psychonerwice zjawiskami epizodycznymi. Inny błąd, spotykany niekiedy, polega na utożsamianiu psychopatii z charak- teropatiami, które są nabytymi skrzywieniami struktury osobowości. Sprawom tym poświęcimy osobne rozważania. Mylne jest również zapatrywanie kretsch- merystów, jakoby nie było ostrej granicy między psychopatią i psychozą w tym znaczeniu, że psychoza byłaby tylko nasileniem objawów psychopatycznych, Między tymi pojęciami zachodzi, jak mówiliśmy wyżej, różnica jakościowa i w praktyce psychiatrycznej wyjątkowo tylko zajść może konieczność różnico- wania. Psychopatie różnią się od zespołów psychotycznych i psychonerwicowych zasadniczo czynnościowych wielu cechami: tu chodzi o trwałe cechy struktury osobowości, tam o epizodyczne, nabyte, powstające na osobnym podłożu etio- .Iogicznym, przeważnie ostre sprawy; różne są więc patogeneza, przebieg od początku aż do zejścia, także rokowanie i możliwości leczenia. [podobne: , proktolog, pieczenie w miejscach intymnych, opieka medyczna ]

Comments are closed.