Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

SYMPTOMATOLOGIA I ROZNE UKLADY KLASYFIKACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA I ROŻNE UKŁADY KLASYFIKACYJNE Objawy psychopatii bywają różnorakie. Zasadniczo nie stwierdza się zabu- rzeń czynności .myślowych, a nawet przeważnie psychopaci odznaczają się dość wysokim poziomem inteligencji. W orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych biegli nigdy nie mają wątpliwości, że “zdolność rozpoznawania znaczenia czynu” była w tych przypadkach bez zarzutu. Podobnie też nie ma w psychopatii zaburzeń czynności pamięciowych. Wielu psychopatów odznacza się nawet bardzo dobrą pamięcią. Pojęcie psychopatii nie V;yklucza w ogóle posiadania wielu nawet wy- bitnych uzdolnień, które, jak u wszystkich innych ludzi, mogą iść tylko W jed nym kierunku albo mogą być bardziej wszechstronne. Zarówno właściwości intelektualne oraz szczególne uzdolnienia, jak i przymioty pamięci mogą być r6zrzucone nierównomiernie. Psychopata może być obdarzony np. tylko zdol- nościami rachunkowymi przy miernych uzdolnieniach w innych kierunkach albo może wykazywać zdolności do myślenia abstrakcyjnego, zarazem jednak może być brak uzdolnień praktycznych itd. Podobnie poszczególne cechy psychopa- tycznej osobowości mogą przejawiać różny stopień rozwoju. Rozmaitego typu psychopaci mogą mieć życie popędowe zupełnie prawidłowe; psychopaci popędliwi mogą wykazywać poza tym zupełnie prawidłową strukturę osobowości. Czasem tylko jedna wada charakteru rozstrzyga o tym, że musimy osobnika zaliczyć między psychopatów. Czasem tych wad charakteru jest wię- cej. Mówimy o ciężkiej psychopatii, gdy wad charakterologicznych lub W ogóle wad o strukturze osobowości jest dużo i gdy są one szczególnie nasilone. Gdy tego rodzaju wad jest niewiele i nie są szczególnie wybitne, nie mówimy zazwy- czaj o “lekkiej psychopatii”, .Iecz raczej używamy określeń: dany osobnik wy- kazuje pewne cechy psychopatyczne. Nawet psychopata naj cięższego stopnia nie jest jednak człowiekiem chorym i posiada, mimo trudności, “zdolność kiero- wania postępowaniem”. Zdolność ta w każdym razie nie jest “w znacznym stopniu ograniczona”, jak tego wymagaart. 18 k. k. Zakłada się przy tym, że psychopata dzięki swojej sprawności intelektualnej potrafi zapanować nad .nie- zrównoważonymi popędami i skłonnościami. Jeżeli. nawet brak mu prawidło- wych hamulców ze strony uczuciowości wyższej, to w każdym razie nie brak mu .hamulców rozumowych. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, odwrócona osmoza, odzież termoaktywna ]

Comments are closed.