Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

W bleulerowskim podziale psychopatii. tworzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W bleulerowskim podziale psychopatii. tworzy ją pseudologia phantastica. Zalicza się tu chorobliwych: kłamców i oszustów. Odznaczają się oni przesadną bujnością fantazji przy niestałości i bezplanowości woli. Silnikiem ich działań bywa próżność, chciwość, popędy władcze, pragnienie ważności, chęć wyżycia się płciowego itd. Wczuwają się oni do tego stopnia w wyobrażone role lub stanowiska, że jakby za- pominali o ich nierzeczywistości i podejmują naj śmielsze działania wcielając w ży- cie swoją fantazję. Uczucia moralne tych typów bywają słabo rozwinięte, toteż łatwo wchodzą oni na drogę oszustwa. Aby z ,powodzeniem odgrywać rolę człowieka świa- towego, bogatego, wpływowego, ustosunkowanego, lwa salonowego, arystokraty, trzeba mieć pewne zdolności aktorskie, pewną inteligencję, bystrość umysłu, a także zdolność wprawiania się w stan dobrego samopoczucia. Przeważnie cechy te idą w parze z histeroidią. V grupa Naleźą do tej grupy postacie psychopatii opisywane w starszym piśmiennictwie. Na czele kroczy tu kraepelinowska “nerwowość” (nervositas). Jest to pojęcie tak niewyraźnie odgraniczoneod neuropatii, neurastenij, psychonerwic w ogóle i innych spraw, że najlepiej jest uznać to zbytnio spopularyzowane pojęcie za niepotrzebne. Do tejże grupy należą dalej marnotrawcy, którzy odznaczają się nieposkromioną skłonnością do trwonienia pieniędzy, do nieliczenia się z groszem, do robienia dłu- gów, mimo że są to ludzie inteligentni. Następnie tutaj wymienia się psychopatów typu koczowniczego, którzy nigdzie nie mogą usiedzieć na miejscu, gnani popędem wędrowczym. Jest to niewątpliwie cecha, którą można spotkać nawet w prawidło- wych warunkach, np. u ludów koczowniczych. O psychopatii tego typu można by mówić tylko w przypadkach, gdzie skłonności te występują jako cecha pierwotna. Wtórnie bowiem może dochodzić przy wielu .sprawach do przemieszczania się z miej- sca na miejsce. Cykleidzi i histeroidzi mogą również przejawiać tego rodzaju zami- łowania, popychani do wędrówek przedsiębiorczością lub żądzą przygód. Także typy sensytywne mogą się przenosić z miejsca na miejsce, gdyż łatwo zniechęcają się doznawanymi wszędzie przykrościami. Tutaj wreszcie należą typy kłótliwe ze skłonnościami pieniaczymi (pseudokwerulanci). Stoją oni pośrodku między zwykłymi ludźmi, którzy lubią zaw- sze na swoim postawić, a paranoikami typu pieniaczego (paranoia qu.erulatoria). Odgraniczyć ten typ w kierunku przeciętności jest trudno. [przypisy: , kosmetyki organiczne, artykuły fryzjerskie, Kabiny Sanitarne ]

Comments are closed.