Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

W pierwszym rzedzie zajmuja nas

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pierwszym rzędzie zajmują nas dane pamięciowe, pochodzące bezpośrednio z przeżyć świadomych. Nie zawsze jesteśmy w możności obserwowania procesu za- pamiętywania. Jeszcze częściej nie potrafimy zapamiętać procesu zapamiętywania. Jeżeli nastawimy nasz samowygląd specjalnie na te zjawiska, to zauważymy, że właściwie każda apercepcja trwa pewną chwilę. To, co nazwaliśmy “psychologicznym teraz”, jest utrwalonym w czasie stanem świadomości. Już więc od tego momentu mamy prawo. mówić o zdolności utrwalenia się przeżyć świadomych. W tej chwili nie rozważamy neurofizjologicznej strony tego procesu, ograniczając się do czystej feno- menologii. Jak długo trwa świadome przeżycie, tak długo nie mamy jeszcze prawa mówić o pamięci, w tym przypadku o zapamiętaniu. O zapamiętaniu mówimy do- piero z chwilą, gdy z upływem, “psychologicznego teraz” dany fakt psychiczny prze- sunie się do przeszłości, a więc zejdzie z pola świadomości pod jej próg. Spostrzeżeniu podlega więc tylko świadomy początek aktu zapamiętywania; samo zapamiętanie, podobnie jak i dalsze losy tego zjawiska skryte są przed naszym oglądem wewnę- trznym. Pojawia się ono z powrotem w strumieniu naszej świadomości dopiero w chwili przypomnienia. Fakt psychiczny zapamiętany staje się wówczas raktern psychicznym przypomnianym. Przypomnienie to staje. się oczywiście nowym faktem psychicznym, gdyż wchodzi do strumienia świadomości jako nowa, w danej chwili aktualna, teraźniejsza punktochwila. Mimo że są to dwa odrębne przeżycia, to jed- nak zachodzi między nimi łączność. Utożsamiamy jedno przeżycie z drugim. Z analizy takiego przypomnienia – a najłatwiej dokonywać jej na przypomnie- niach naj świeższej daty – wynika, że w zjawisku tym występują dwa składniki. Jednym z nich jest wyobrażenie odtwórcze przedmiotu poprzednio oglądanego lub powstałe na innej drodze, a drugim jest przekonanie, czyli sąd o tożsamości (lepiej – takożsampści) wyobrażenia odtwórczego ze spostrzeżeniem pierwotnym .. To przeko- nanie, które dokonuje umiejscowienia przedmiotu wyobrażenia w czasie, nadaje przedmiotowi przypomnianemu “wygląd znany”. Taki “znany wygląd” mogą przy- bierać nie tylko przedmioty, zawarte w wyobrażeniach odtwórczych, ale również przedmioty bezpośrednich spostrzeżeń. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież dla dzieci, bielizna nocna ]

Comments are closed.