Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

W starszym pismiennictwie znalezc mozna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W starszym piśmiennictwie znaleźć można opisy takie, jak gdyby fazy na- przemienne, zazwyczaj bardzo słabo wyrażone jako hipomania lub hipomelan- cholia, przechodziły w siebie wzajemnie w sposób nieobliczalny. Wahania takie, to w jedną, to w drugą stronę, miałyby doprowadzić .do zatarcia się granicy między melancholią a manią. W ciężkich przypadkach tego typu mówi się nie- kiedy o mieszanych stanach maniakalno-depresyjnych, klóre pod względem ro- kowniczym miałyby być niepomyślne. Osobiście nie wierzę w istnienie takich mieszanych stanów, ponieważ w ciągu 35 lat praktyki psychiatrycznej nie udało mi się nigdy takiego przypadku spotkać. W przypadkach, które mogłyby odpo- wiadać tym opisom, chodziło zawsze i• bez wyjątku albo o ciężką histerię, albo ozjawisko schizofrenizacji okresów cyklofrenicznych. Jak w schizofrenii, tak i tutaj powikłania epigenetyczne bynaj- mniej nie dotyczą tylko swoistych zespołów z kręgu cyklofrenicznego. Szcze- gólnie częste są powikłania zespołami z kręgu schizofrenicznego. Zarówno ma- nia, jak i melancholia mogą występować na podłożu podstawowej cyklofrenii w mieszanych zespołach maniakalno-paranoidalnych lub depresyjno-paranoidal- nych, w których obraz kliniczny urozmaicony jest omamami słuchowymi, czu- ciowo-ustrojowymi i innymi, a zarazem afekt nabiera cech schizofrenicznych i osobowość ulega w swej strukturze rozluźnieniu. Jeszcze większe rozprzęże- nie struktury. osobowości widać w mieszanych zespołach maniakalno-hebefre- nicznych, występujących zwłaszcza w wieku młodzieńczym. Znane są także mi e- szane zespoły maniakalno-katatoniczne i depresyjno-katatoniczne. Na oznacze- nie takich mieszanych obrazów schizofreniczno-maniakalnych używają niektó- rzy trochę dwuznacznego skrótu schizómania, który jest o tyle niewłaściwy, że albo może oznaczać schizofrenię z nawarstwionym zespołem maniakalnym, albo też cyklofrenię “zeschizofrenizowaną”. [przypisy: , odżywki do rzęs, implanty zębów, opieka medyczna ]

Comments are closed.