Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Wciaz jeszcze tocza sie spory

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wciąż jeszcze toczą się spory co do znaczenia dziedziczności w powstawaniu prawidłowych i psychopatycznych cech osobowości. Zwolennicy preformizmu i mendelizmu przypisują dziedziczności przesadną, niemal wyłączną, a nawet jedyną rolę, zamykając oczy na kształtującą rolę środowiska. Krytyka tego skrajnego poglądu posuwa się czasem zbyt daleko, wskutek czego niektórzy starają się usunąć z rozważań dziedziczność i dopatrują się jedynie udziału śro- dowiska w tworzeniu się cech osobowości. Według tego poglądu dziecko przy- chodziłoby na świat jako tabula rasa. Zapatrywanie to jest również przesadne i kłóci się z codziennymi spostrzeżeniami, które pouczają nas o podobieństwie struktur osobowości przodków i potomstwa, nawet gdy nie było między nimi osobistego oddziaływania i gdy przebywali w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych. Umacnia się coraz bardziej pogląd, że dziedziczenie cech charakterologicznych prawidłowych lub psychopatycznych jest wprawdzie niezaprzeczonym faktem, jednakże czynnik ten rozstrzyga tylko ogólnie o strukturze osobowości, nadając jej dynamice rozwojowej pewien kierunek. Sam rozwój osobowości dokonuje się wśród nieustającej wymiany wpływów ze środowiskiem. “Przeznaczenie” zawarte w masie dziedzicznej jest więc w wysokim stopniu plastyczne. Wiemy też z codziennego doświadczenia, jak potężny bywa wpływ czynników wycho- wawczych na kształtowanie się cech psychicznych. W warunkach środowisko- wych złych najlepsze charaktery paczą się. Natomiast w pomyślnych warunkach nawet charaktery pierwotnie niezrównoważone, “złe”, mogą doznać wyrówna- nia ubytków i ulec ogładzie, okrzesaniu, a nawet daleko posuniętemu przeisto- czeniu. Gdyby tak nie było, wszelka praca pedagogiczna byłaby wysiłkiem da- remnym. W zapatrywaniach naszych zarówno na powstawanie cech psychopa- tycznych, jak i na rokowanie dalecy jesteśmy od fatalizmu i nihilizmu, który przenikał dawną psychiatrię, głównie pod wpływem materializmu wulgarnego. Z zasadniczą strukturą osobowości człowiek rodzi się, lecz losy dalszego jej rozwoju zależą od pomyślnych lub niepomyślnych wpływów środowiskowych. Ponieważ charakter, temperament, sposób uczuciowego reagowania, właści- wości napędu psychoruchowego itd. są to wszystko raczej dyspozycje, które mogą się przejawiać dopiero w zetknięciu z podnietami otoczenia, dlatego roz- poznanie psychopatii nie zawsze rzuca się w oczy. Dopiero szczególne warunki wydobywają na jaw pewne cechy psychopatyczne. Wskutek tego niektórzy autorzy przypuszczają, źe tzw. reakcje psychopatyczne mogą występować u nie- psychopatów, jeżeli znajdą się oni w warunkach stawiających im szczególne wy- magania. Bardzo często rozpoznajemy psychopatię dopiero wówczas, gdy osobnik popadnie w takie położenie życiowe, że powstanie u niego reakcja psychopa- tyczna, np. pod postacią reakcji sytuacyjnej. [hasła pokrewne: , salon fryzjerski mokotów, Zdrowa żywność, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments are closed.