Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Wiadomo, ze dorosle krowy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiadomo, że dorosłe krowy i owce w ogóle nie sypiają, podobnie jak świnka morska, która jeżeli sypia to najwyżej 2-3 min. U niektórych delfinów sen nie trwa prawdopodobnie dłużej jak ok. 30 sek. Także zając, nawet ułaskawiony, nie sypia naraz dłużej jak parę sekund. W ogóle dziko żyjące ssaki sypiają znacznie krócej niż człowiek, który przesypia jedną trzecią swego życia. Na ogól wśród pu- bliczności panują przesadne wyobrażenia o szkodliwości krótkotrwałego i pożytecz- ności długotrwałego snu.
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI Już w prawidłowych warunkach świadomość, jak widzieliśmy, podlega pew- nym wahaniom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Wahania ilościowe po- legają na zmianach natężenia (intensivitas). Tak jak światło, może i świa- domość być nadmiernie wysycona. Gdy jesteśmy wypoczęci lub szczególnie oży- wieni, mówimy o “jasności umysłu”, mając wówczas na myśli zwiększone natę- .żenie owego światła świadomości. Niektóre używki jakby wzmagały świado- mość, np. kofeina, alkohol w małych dawkach, psychedryna, perwityna itd. Natężenie świadomości spada fizjologicznie, gdy nam się chce spać, gdy jes- teśmy przemęczeni, pod wpływem środków nasennych itd. Zarówno w warun- kach prawidłowych, jak i chorobowych do zmian ilościowych zawsze dołączają się w pewnym stopniu i zmiany jakościowe. Wówczas świadomość – nadal po- równując ją ze światłem – zatraca swoją jasność, przejrzystość, czystość, “kla- .rowność”, ulega zmąceniu, przyćmieniu l jeszcze głębszym przemianom. W opi- sie poniższym na razie abstrahujemy od tego jakościowego składnika, który opiszemy później. W warunkach patologicznych ogromną rolę odgrywają: Zmiany ilościowe świadomości. Wspomniane powyżej wzmo- żenie natężenia świadomości nie odgrywa w praktyce większej roli. Głównie zajmuje nas osłabienie jej intensywności. Zachodzą tu dwie możliwości. Mia- nowicie pod wpływem czynników patologicznych: 1. Wysycenie świadomości może ulec zmnrejszeniu różnego stop- nia, Rozróżniamy mianowicie następujące stany: a. Senność (oczywiście chorobliwa), czyli somnolentia, stan podobny do fizjologicznej senności, występujący pod wpływem rozmaitych czynników etio- logicznych, zakaźnych, toksycznych, grubych zmian organicznych mózgowia itd. Chory musi używać pewnego wysiłku woli, aby nie usnąć. Także zewnętrz- nymi bodźcami można chorego utrzymać przy przytomności. N a oznaczenie tego stanu używa się niekiedy nazwy ospałość. Zdaje się to być synonimem sen- ności. [patrz też: , rwa kulszowa, domowe sposoby na trądzik, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.