Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

WRODZONE I NABYTE ZABURZENIA CHARAKTERU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WRODZONE I NABYTE ZABURZENIA CHARAKTERU PSYCHOPATIE Przez psychopatie rozumie się najczęściej wrodzone odchylenia struktury oso- bowości od przeciętnej miary, szczególnie w zakresie charakteru, włącznie z nie- prawidłowościami życia uczuciowo-popędowego; uczuciowości wyższej, tempe- ramentu, sposobu reagowania na bodźce oraz napędu psychoruchowego. Jeżeli mówimy o nieprawidłowości, to z wielu zastrzeżeniami; wśród nich zwrócić trzeba uwagę przede wszystkim na trudność zdefiniowania pojęcia normy zdro- wia psychicznego. Mimo wielu dyskusji na ten temat, nie da, się teoretycznie powiedzieć, na czym polega zdrowie w ogóle, a zwłaszcza zdrowie psychiczne. Łatwiej użyć określenia negatywnego: nie ma choroby, nie ma cech patolcgicz- nych, nie ma jakości patologicznej. Jak w zakresie cech somatycznych, tak i w zakresie cech psychicznych człowiek człowiekowi nie jest równy. Osobnicze różnice stanowią wychylenie od idealnej przeciętności: stopień tego wychylenia może być rozmaicie duży. O psychopatii mówimy wtedy, gdy nasilenie tych ilościowych wychyleń od przeciętnej miary .jest tak duże, że zagraża harmonij- nemu współżyciu jednostki ze środowiskiem. Użyte tu określenia ilościowe ude- rzają swoją względnością; ale to jest zło konieczne wszelkiej typologii. Zakła- damy że nagromadzenie różnic ilościowych wprawdzie wychyla się w kierunku pogranicza z chorobą, lecz granicy tej nie przekracza, pozostając wciąż jeszcze w obrębie norm.y. Psychopatia jest więc mimo wszystko stanem prawidłowym, stanem zdrowia. Osobnicze odmiany prawidłowej osobowości, np. pod wzglę- dem reaktywności, pobudliwości, wrażliwości, poczucia etycznego, w ogóle pod względem natężenia uczuć wyższych itd., mogą się wahać w szerokim zakresie, tak jak prawidłowy wzrost człowieka waha się w rozległych granicach, odchy- lając się w górę i w dół od przeciętnej miary. Nie przychodzi nam jednak na myśl uważać ludzi nieprzeciętnie wysokiego lub niezwykle niskiego wzrostu za typy patologiczne. Stan chorobliwy rozpoczyna się z chwilą, gdy chodzi o pato- logiczne zaburzenia wzrostu. Taką jakością patologiczną są np. zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, prowadzące do zaburzeń wzrostu, np. gigantyzm, akro- megalia, karłowatość, ch01idrodystrophia congenita, matołectwo itd. Przykład ten wyjaśnia nam, dlaczego psychopatów uważamy za ludzi zasadniczo zdro- wych i normalnych, chociaż różnią się oni ilościowo od typów przeciętnych, w ścisłym znaczeniu prawidłowych, Tak jak zbyt wysoki lub zbyt niski wzrost jest pewną anomalią, lecz tylko w znaczeniu odchylenia od przeciętności, tak samo psychopatyczne właściwości charakterologiczne nie są zaburzeniem, lecz anomalią, wariantem, odchyleniem od stanu równowagi czynności psychicznych, odmiennym sposobem reagowania, odmianą temperamentu – wszystko to jed- nak nie do tego stopnia nasilenia różnic ilościowych, abyśmy mieli prawo mówić 6 jakości patologicznej. Wskutek tych wlaściwości może ulec naruszeniu stosu- nek do środowiska, który bywa dysharmonijny. Zakłóceniu ulega też częstokroć stan dostosowania do warunków bytu, znamionujący przeciętnego człowieka i warunkujący jego współżycie ze środowiskiem. [podobne: , Szkoła tańca Poznań, dieta i odchudzanie, masło shea ]

Comments are closed.