Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Zawarta w konstytucji moc prospektywna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zawarta w konstytucji moc prospektywna urzeczywistnia się jednak w nieustającej walce i wymianie współzależnych wpływów z pomyślnymi i niepomyślnymi oddziaływaniami środowiska. Plastyczność konstytucji spra- wia, że czynnik dziedziczności ogranicza się raczej do nadawania kierunku roz- wojowego w przebiegu życia osobniczego, począwszy od elementów płciowych, a skończywszy na dorosłym ustroju żywym. Konstytucja jest więc zmienna. Tkwiące w niej “przeznaczenie” zostało ogołocone z fatalizmu. Ktoś może się urodzić psychopatą, lecz w pomyślnych warunkach środowiskowych może doz- nać takich .przeistoczeń wewnętrznych, że zatraci swoje cechy psychopatyczne i osiągnie “optimum normy”. I na odwórt, normalny w zalążku osobnik może pod wpływem niepomyślnych warunków środowiskowych dojść do takiego stopnia ze- psucia charakterologicznego, że przejawiać będzie objawy podobne do psy- chopatii. Dane historyczne. Piśmiennictwo rosyjskie przypisuje pierwszeństwo w posługiwaniu się pojęciem psychopatii Polakom Balińskiemu i Czeczotowi, którzy w r. 1884 w orzeczeniu sądowo-psychiatrycznym określili podsądną jako psychopatkę, mimo że nie wykazali u niej objawów choroby psychicznej .. Francuzi podają, że pojęcie psychopatii pod nazwą mora l insanity wyodrębnił po raz pierwszy Prichard w r. 1835. Sama nazwa wprowadza oczywiście w błąd, oznacza bowiem dosłownie chorobę psychiczną. Na przykład Pląskowski w r. 1884 mówi o stanach psychopa- tycznych w znaczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W Stanach Zjednoczonych do dzisiaj szpitale psychiatryczne określa się często nazwą Psychopathic Hospital. Niektórzy widzą w psychopatii coś w rodzaju poronnej czy niedokształconej psy- chozy (hypopsychosis). [przypisy: , uprawnienia sep, artykuły fryzjerskie, opieka medyczna ]

Comments are closed.