Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Zmiany jakosciowe swiadomosci posiadaja doniosle

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiany jakościowe świadomości posiadają doniosłe znacze- nie w psychopatologii. Ich rozpoznawanie należy do najtrudniejszych zadań kliniczno-diagnostycznych. Zaburzenia, tego typu towarzyszą jako objaw wielu zespołom psychotycznym, wyciskając na nich znamienne piętno; tak dalece, że odbiło się to na mianownictwie. Mówimy mianowicie. o grupie psychoz, prze- biegających z jakościowymi zaburzeniami świadomości, Obecność jakościowych zmian świadomości nie wyklucza możliwości równoczesnych zaburzeń ilościo- wych, chociaż bardzo często miewamy do czynienia z psychozami, w których nie stwierdza się zmian w natężeniu świadomości lub innych widocznych iloś- ciowych odchyleń od stanu prawidłowego sensorium. Zaburzenia jakościowe trudno jest opisać. W języku polskim używa się róż- nych miań, z których żadne właściwie nie wykracza poza określenia porównaw- cze. Najczęściej używa się porównania ze światłem, np. przyćmienie świadomości, zamroczenie lub przymroczenie, stan pomroczny. Niektóre porównania dotyczą czystości wody i jej zmętnienia (Trubung) lub zamącenia. Określenia w rodzaju “ogłuszenie” są nie- właściwe, gdyż nawiązują do podmiotowych przeżyć po otrzymaniu ciosu w głowę. Mało jest jakościowych zmian świadomości, którym by nie towarzyszyły zmiany ilościowe, podobnie jak nie ma ilościowych zmian, które by były wolne od zaburzeń jakościowych. Zaklasyfikowanie danego przypadku do tej lub innej grupy opiera się na stwierdzeniu wyraźnej przewagi jednych elementów nad drugimi, a równocześnie na pośrednich wnioskach, wysnutych z rozpozna- nia takiego czy innego zespołu psychotycznego. Jakościowe zaburzenia świadomości leżą u podstaw wielu ostrych zespołów psychotycznych, głównie: majaczenia (delirium), zamroczenia, czyli stanu pomrocznego (obnubilatio), splątania, czyli zamętu (amen- tia). Opis wymienionych trzech zespołów psychotycznych podamy w części szcze- gółowej. Tutaj będziemy usiłowali oddać w możliwie przybliżonym opisie cechy sensorium dające się stwierdzić u chorego cierpiącego na jedną z wymienionych psychoz. [przypisy: , odzież dla dzieci, odżywka do rzęs, rozstanie ]

Comments are closed.