Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU POMROCZNEGO (STANY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU POMROCZNEGO (STANY POMROCZNE, CZYLI ZAMROCZENIOWE, OBNUBILATIO) Oprócz jakościowej zmiany świadomości ulega tu rozszczepieniu lub rozdwo- jeniu osobowość. Poza prawidłową osobowością, która w każdej chwili może powrócić i tylko w rzadkich przypadkach zanika na pewien czas doszczętnie, pojawia się osobowość druga. Chory czuje się kim innym, podaje się uroje- niowo za kogo innego i działaniem swoim zdradza obce sobie cechy charak- terologiczne. Wyraźniejszego obniżenia ilościowego świadomości może tu nie . być, chociaż z zasady stanom tym towarzyszy znaczne zwężenie pola świado- mości. Świadomość jest tu więc zachowana, jednakże jest przestawiona na rozszczepienną osobowość, jest jakościowo inna, związana z chorobliwie zmie- nioną osobowością. W niektórych stanach pomrocznych zachowanie się chorego może być do tego stopnia zborne, a jego związki myślowe formalnie uporządkowane, że laicy nie- kiedy nie zauważą w chorym nic uderzającego. Mówimy wówczas o zamro- czeniu jasnym (obnubilatio lucida). Gdy rozszczepienie osobowości tego typu ustąpi, pozostaje całkowita lub niemal całkowita niepamięć (amnesia) tych przeżyć. Kto nie zna zwyklej osobowości chorego, może być łatwo wprowadzony w błąd, sądząc, że ma do czynienia z właściwymi dla danego osobnika cechami charakterologicznymi. Chory może być skłonny do działań przestępczych, stąd wielkie znaczenie sądowo-psychiatryczne tych stanów. W innych językach określa się stany pomroczne jako: franc. etat crepusculaire, niem. Diimmerzu- stand, ros. sumjeriecznyje sostajanija. Ze względu na podobieństwo przeżyć do marzenia sennego, gdzie świado- mość również przestawia się na mną, rozszczeplenną osobowość, pewną część stanów wyjątkowych tego typu określa się nazwą stany paranoidalne. Pojęcia tego powinno się używać w zastosowaniu do stanów, w których oprócz zamroczenia występują pierwiastki majaczeniowe w postaci omamów wzroko- wych i innych. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, gabinet kosmetyczny, implanty Warszawa ]

Comments are closed.